You need to upgrade your Flash Player or to allow javascript to enable Website menu.
Get Flash Player
หากเครื่องของท่าน หน้าจอไม่ซับพอร์ท Flash Player จะมองไม่เห็นปุ่มเมนู โปรดเลื่อนลงไปดูปุ่มเมนูด้านล่างสุด

iPhone & iPad ให้ไป Download App : Puffin Web Browser Free
 
 
 
 
 
update 28-5-2013
 
 
 
 
iPhone & iPad ให้ไป Download App : Puffin Web Browser Free
 
 


  เมื่อวันที่ 20 ต.ค.ที่ผ่านมา คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคมฯ เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในโอกาสนี้ท่านรัฐมนตรี ได้เปิดโอกาสให้สมาคมฯ นำเสนอข้อมูลปัญหา-อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ รวมถึงการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ที่จะร่วมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub)  คณะกรรมการสมาคมฯ นำโดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคม เข้าพบและแสดงความยินดี กับ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งนายกสมาคมได้ฝากเรื่อง ให้อธิบดีท่านใหม่ ช่วยสานต่อเรื่องที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) และการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคกับ อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย โดยได้เสนอให้มีการร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ในโอกาสต่อไป
  คณะอนุกรรมการสร้างความสัมพันธ์ร้านค้า จัดกิจกรรมการเยี่ยมเยือนร้านค้า Q-Shop ร่วมกับ สวพ.2 ในเขตจังหวัด พิษณุโลก ,กำแพงเพชร
  ระหว่างวันที่ 17-18 กย.57 เพื่อเป็นการศึกษาดูงานของสารวัตรเกษตร และเป็นการสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมฯ , ร้านค้า และสารวัตรเกษตร

  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำเขื่อนแม่งัด ซึ่งไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง
  โดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะเดินทางไปมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ เมื่อ วันที่ 7 ก.ค.57

  นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย นายวีระชัย วีระเมธีกุล คณะทำงานด้านเศรษฐกิจพรรคประชาธิปัตย์ ได้เข้าหารือร่วมกับคุณวนิดา อังศุพันธุ์
  (นายกสมาคม) และคณะคณะกรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เมื่อวันที่ 9 ก.ค.57 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ Seed Hub ที่มีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี การตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมและธุรกิจเมล็ดพันธุ์  โดยมีกฏหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ทั้งการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดสัมมนา "การเข้าภาคี/ปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ UPOV 1991 เมื่อวันอังคารที่ 2 ธค.57 ณ รร.เซ็นทาราแกรนด์ ลาดพร้าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รับทราบ รับฟัง แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย หากไทยเข้าเป็นภาคีฯ upov โดยสมาคมฯ มีคุณวินิจ ชวนใช้ (ที่ปรึกษา) เป็นวิทยากรร่วมอภิปราย

มูลนิธิข้าวไทย  ในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย       ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่ายนานาชาติในหัวข้อ “ข้าวคือชีวิต : วัฒนธรรมข้าวในประเทศอาเซียน” (RICE is LIFE : Rice Cultures in ASEAN Countries) ชิงเงินรางวัลสูงสุด 3,000 US Dollars เนื่องในปี พ.ศ.2558 ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีที่มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรม-ราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินงานมาครบระยะเวลา 15 ปี อีกทั้งยังเป็นปีที่ประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จะได้รวมตัวจัดตั้งเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมงาน Seed Games ครั้งที่ 25  เมื่อวันที่ 2 ส.ค.57 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ทฯ               จ.ขอนแก่น  โดยมี บริษัท ซินเจนทาซีดส์ จำกัด และบริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีนี้  สำหรับงาน Seed Games จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตภาคอีสาน  โดยบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ผักกว่า 15 บริษัท ร่วมส่งพนักงานฝ่ายผลิต รวมกว่า 200 คน มาร่วมกิจกรม  โดยจะแบ่งออกเป็นกลุ่ม 10 กลุ่ม ตามชื่อชนิดผัก และเข้าแข่งขันเกมส์ที่แสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคี ตามฐานต่างๆ และสำหรับ Seed Games ครั้งที่ 26 ในปีหน้า จะมีบริษัท ทีเอสเอ จำกัด และบริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ


ตามที่มีสมาชิกสมาคม ได้รับการแจ้งเตือนจากกรมวิชาการเกษตร เกี่ยวกับการจัดทำฉลากภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่ไม่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด สมาคมฯจึงได้ประสานขอความร่วมมือไปยัง กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ในการส่งผู้แทนมาเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษ เกี่ยวกับวิธีปฎิบัติในการจัดทำฉลากฯ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้กับบริษัทสมาชิกของสมาคมฯ เมื่อวันอังคารที่    27 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมหยกมณี ชั้น 2 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์  เพื่อที่จะได้นำความรู้ดังกล่าวไปปฎิบัติให้ถูกต้องต่อไป


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ร่วมออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์บริษัทสมาชิก ในงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร 29 - 31 พ.ค.57

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และ THASTA Nitht Party เมื่อวันที่ 7 มี.ค.57 เพื่อให้สมาชิกได้มาร่วมพบปะสังสรรค์ และร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยกันแก้ไขปัญหาต่างๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจเมล็ดพันธุ์


คณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  นำโดย คุณวนิดา อังศุพันธุ์    นายกสมาคมฯ ได้เข้าอวยพรปีใหม่ 2557 แด่ นายดำรงค์ จิระสุทัศน์
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า จัดกิจกรรมนำร้านค้าสมาชิก เข้าเยี่ยมชมดูงาน ของบริษัทสมาชิกในเดือนธันวาคม ได้แก่     บ.เพื่อนเกษตรกร จ.เชียงใหม่ , บ.อีสท์เวสท์ซีด จ.นนทบุรี และบ.ซินเจนทาซีดส์ จ.ขอนแก่น เพื่อเป็นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมฯ ร้านค้าสมาชิก และบริษัทสมาชิก, เยี่ยมชมงาน, ดูแปลงปลูกของบริษัท นอกจากนั้นยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างตลาดเมล็ดพันธุ์ให้พัฒนาต่อไป
 
 
 เยี่ยมชมแปลงปลูกทดสอบข้าวลูกผสม ฤดูนาปี 2556 ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี , สุพรรบุรี , ชัยนาท และพิษณุโลก ซึ่งกรมการข้าว และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านพันธุ์ข้าวลูกผสม ร่วมดำเนินโครงการ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนากระบวนการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม , พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในการผลิตข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการนำกระบวนการทดสอบไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่  

สมาคมฯ จัดงานสานเสวนาเรื่อง ทำอย่างไรให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของเอเซียแปซิฟิค (Seed Hub) เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Hall 1 โรงแรมรามาการ์เด้นท์ ถ.วิภาวดีรังสิต กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งจะส่งผลดีกับภาคการเกษตรของประเทศตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 250 คน จากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง , บริษัทสมาชิก , สถาบันการศึกษา , องค์กรอิสระ และบุคคลทั่วไป

คณะอนุกรรมการด้านพันธุ์ข้าวลูกผสม ของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  นำโดย คุณวนิดา  อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม)    ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดี แด่ นายนายชาญพิทยา  ฉิมพาลี เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมการข้าว


คณะกรรมการสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย นำโดย คุณวนิดา  อังศุพันธุ์ นายกสมาคมฯ เข้าเยี่ยมชม ห้องปฎิบัติการ ISTA ACCREDITED LABORATORY ของ เจียไต๋ พร้อมเยี่ยมชมโรงงานของเจียไต๋ ที่สำนักงานอ้อมน้อย โดยมี คุณมนัส  เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้ปฎิบัติการ บริษัท เจียไต๋ จำกัด  ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 ส.ค.56  ซึ่ง เจียไต๋ เป็นบริษัทคนไทยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองห้องปฎิบัติการจาก ISTA เมื่อวันที่ 8 พ.ย.55

            ISTA ย่อมาจาก International Seed Testing Association เป็นองค์กรระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการรับรองมาตรฐานด้านการทดสอบเมล็ดพันธุ์ของห้องปฎิบัติการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกในด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ์   การได้รับการรับรองจาก ISTA เป็นเสมือนใบการันตีความสามารถและมาตรฐานของห้องปฎิบัติการขอบบริษัทสู่มาตรฐานระดับโลก ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพการส่งออกและเป็นผู้นำด้านธุรกิจเมล็ดพันธุ์  

กรมวิชาการเกษตรจัดพิธีมอบหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ พร้อมสัญลักษณ์ Q ให้แก่ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ฯ ที่กำหนด จำนวน 330 ราย เมื่อวันที่ 18 ก.ค.56 ณ ห้องคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม.  โดยสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยร่วมออกบูธนิทรรศการในงาน พร้อมสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย , สมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย , สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร , สมาคมอารักขาพืชไทย , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย


 ด้วย กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัยเพื่อประโยชน์ในทางการค้า และการทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ พ.ศ.2553 (เอกสารแนบ1) และประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนดแบบคำขออนุญาต และแบบข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากการเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปหรือพันธุ์พืชป่า เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลองหรือวิจัย เพื่อประโยชน์ทางการค้า พ.ศ.2555 (เอกสารแนบ 2) ได้มีผลบังคับใช้แล้ว

           
กรมวิชาการเกษตร จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า หากท่าน/หน่วยงานของท่าน มีความประสงค์ จะเก็บ จัดหา หรือรวบรวมพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป พันธุ์พืชป่า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชดังกล่าว เพื่อการปรับปรุงพันธุ์ ศึกษา ทดลอง หรือวิจัย เพื่อประโยชน์ในทางการค้า ขอให้มาดำเนินการขออนุญาต และทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ ตามกฎ/ระเบียบที่กฎหมายกำหนด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยการคุ้มครองพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช (ตึกโภชากร) กรมวิชาการเกษตร โทร. 02-9407214 Email:pvp2518@hotmail.com พร้อมได้แนบเอกสารสรุปขั้นตอนการขออนุญาตและทำข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ในการเข้าถึงพันธุ์พืช เพื่อประกอบความเข้าใจมาให้ด้วยแล้ว (เอกสารแนบ 3)

กระทรวงเกษตรฯ ได้ออกประกาศกระทรวงฯ 3 ฉบับ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 พ.ค.56 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน กับปัจจัยความต้องการของพืชแต่ละชนิด ตามสภาพที่มีการเพาะปลูกพืช ร่วมกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ อาทิ เขตป่าไม้ตามกฎหมาย เขตพื้นที่โครงการชลประทาน โดยดำเนินการเบื้องต้น 6 ชนิดพืชเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งได้ดำเนินการจัดทำประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง "การกำหนดเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" จำแนกตามรายภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล

กรมการข้าว และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านพันธุ์ข้าวลูกผสม ร่วมดำเนินโครงการ การพัฒนากระบวนการต้นแบบในการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นหน่วยงานนำร่องในการพัฒนากระบวนการทดสอบพันธุ์ข้าวลูกผสม , พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการในการผลิตข้าวโดยใช้พันธุ์ข้าวลูกผสม และเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลในการนำกระบวนการทดสอบไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่  

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 และงานฉลองครบรอบ 10 ปีสมาคม เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ โดยมี นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายของกระทรวงเกษตรฯ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย บริจาคเงิน 400,000  บาท ต่อยอดหมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน  เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำทางการเกษตร ช่วยสร้างรายได้ ให้กับเกษตรกรบ้านสาระสุขสันต์  อำเภอเมืองน่าน  รวมทั้งมอบเมล็ดพันธุ์ผักคุณภาพดีจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศสนับสนุนให้แก่โครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน

คุณวนิดา  อังศุพันธุ์  นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  เปิดเผยว่า  การพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรให้เพียงพอกับความต้องการของชุมชน  ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกร  โดยเฉพาะ จ.น่านซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและที่สูงชัน  ที่ผ่านมาต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำใช้ในการเกษตรในช่วงฤดูร้อน   ดังนั้นสมาคมฯจึงได้ร่วมกับโครงการธรรมชาติปลอดภัย จ.น่านบริจาคเงิน  400,000  บาท  เพื่อสนับสนุนต่อยอดหมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน นำไปพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรโดยการต่อระบบท่อน้ำส่งเข้าสู่พื้นที่การเกษตร  และการปรับสภาพพื้นที่เพื่อทำนาขั้นบันได  ให้กับเกษตรกรในพื้นที่บ้านสาระสุขสันต์ อ.เมือง จ.น่าน ซึ่งเป็นพื้นที่หมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน
 “ที่ผ่านมาเกษตรกรใน จ.น่านประสบปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำซึ่งไม่เพียงพอต่อการเกษตร  ทำให้ไม่สามารถปลูกพืชหลังนาได้  ดังนั้นสมาคมฯจึงบริจาคเงินจำนวน  400,000  บาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำ  โดยการต่อระบบท่อส่งน้ำเข้าพื้นที่การเกษตร  ซึ่งกิจกรรมการสนับสนุนนี้จะเป็นการไปต่อยอดกับโครงการปิดทองหลังพระฯจ.น่านที่ได้ดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวนี้มาแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่สามาคมได้ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีทางเลือกด้านการผลิตพืชที่ต้องการในพื้นที่นี้ได้ตลอดทั้งปี  สามารถใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และลดปัญหาการเผาวัชพืชในช่วงฤดูร้อนอีกทางหนึ่งด้วย” คุณวนิดากล่าว

นอกจากนี้  สมาชิกของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  ได้แก่ บ.ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด ฯ, บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด, บ.เจียไต๋ จำกัด,   บ.มอนซานโต้ไทยแลนด์ จำกัด,  บ.ไพโอเนียโฮ-เบรด(ไทยแลนด์)จำกัด,  บ.แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด, บ.กำไลทองการเกษตร จำกัด , บ.ทีเอสเอ จำกัด , บ.พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด    ได้มอบเมล็ดพันธุ์ผักต่าง ๆ หลากหลายชนิด  เช่น ผักชี คะน้า  กวางตุ้ง  ผักบุ้ง  ถั่วฝักยาว  พริก  ฝักทอง   ข้าวโพดสีม่วง ฯลฯ  ให้กับโครงการปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ จ.น่าน  เพื่อนำไปให้กับชาวบ้านในโครงการขยายผลโครงการปิดทองหลังพระฯ จ.น่าน ได้มีเมล็ดพันธุ์ดีจากบริษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นนำของประเทศไปปลูกเพื่อบริโภคและเสริมอาชีพภายในครอบครัวอีกด้วย


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะกรรมการ มอบเงินสมทบทุนบริจาคมูลนิธิไทยรัฐ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ โดยมีคุณ สราวุธ วัชรพล หัวหน้ากองบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 30 มค.56

สถานีตำรวจภูธร แม่ท้อ จ.ตาก โดย พ.ต.อ.แมน รัตนประทีบ (ผกก.สภ.แม่ท้อ) ดำเนินโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.พันธุ์พืชฯ เพื่อพัฒนาึความรู้ความสามารถให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธร แม่ท้อ จ.ตาก สามารถนำไปใช้ปฎิบัติราชการ ในการปราบปราม ผู้ที่กระทำผิดในการลักลอบจำหน่ายเมล็ดพันธู์ปลอม , เมล็ดพันธู์เลียนแบบ ซึ่งเป็นเมล็ดพันธู์ที่ไม่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรเกิดความเดือนร้อน โดยมีผู้แทนจากสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่.2 จ.พิษณุโลก และผู้แทนสมาคมฯ เข้าร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 29 ม.ค.56 ณ รร.เวียงตาก

การแข่งขันกอล์ฟ "ครบรอบ 10 ปี สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย" ณ สนาม คัสคาต้า กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

เนื่องจากหมายเลข พ.พ. ซึ่งมีอายุ 5 ปี และจะเริ่มหมดอายุลง ในเดือนกุมภาพันธ์  2556   สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้เสนอความเห็นในที่ประชุมคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) และที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาคมฯเสนอ ว่าให้การต่ออายุเลข พ.พ.ที่ครบ 5 ปี  สำหรับชื่อการค้าที่ซ้ำกันในพืชชนิดเดียวกัน เสนอให้สิทธิ์กับผู้ที่ขอยื่น พ.พ.ไว้ก่อน  โดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าของว่ายังต้องการใช้ชื่อนั้นหรือไม่  และแจ้งกับเจ้าของชื่อที่ซ้ำกับผู้อื่นว่าให้เตรียมเปลี่ยนชื่อใหม่  แต่จะอนุโลมให้ใช้จนกว่าจะครบ 5 ปี จากนั้นให้ยกเลิก ทั้งนี้หากเจ้าของคนแรกไม่ต้องการใช้ชื่อนั้นแล้ว ก็ให้สิทธิ์กับผู้ที่จด พ.พ.ชื่อนั้นในลำดับต่อมา
เฉพาะบริษัทสมาชิก ติดต่อขอข้อมูลการตรวจสอบรายชื่อพันธุ์ ว่าซ้ำกับบริษัทใดบ้างรวมถึง วันหมดอายุของเลข พ.พ. ได้ที่สมาคมฯ โทร.02-9551710-1
::: การขอต่ออายุ พ.พ. ต้องขอต่ออายุก่อนล่วงหน้า 1 เดือน เอกสารที่ใช้ คือ แบบ พ.พ.เดิม + ใบต่ออายุ :::

ดาว์นโหลดใบต่ออายุ พ.พ. ได้ที่นี่


เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย  นำโดย
คุณวนิดา อังศุพันธุ์    นายกสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง เนื่องในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการบริหารสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และผู้แทน  นำโดย
คุณวนิดา อังศุพันธุ์    นายกสมาคมฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ และแสดงความยินดี แด่ นายดำรงค์  จิระสุทัศน์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร”


 ด้วยมีประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 ก.ค.55  เรื่อง ระเบียบ กรมวิชาการเกษตร ว่าด้วยการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งปัจจุบันถือว่ามีผลบังคับใช้แล้ว

ร้านที่ผ่านการอนุมัติ จะได้รับป้ายนี้ไปติดที่หน้าร้านของท่าน
   

 


ร้านที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการ ส่งใบสมัคร+เอกสารประกอบ ได้ที่ กลุ่มงานสารวัตรเกษตร , สวพ.1-8 หรือที่สมาคมฯ คลิกดูใบสมัครที่นี่  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ประกาศมาตรฐานอายุของเมล็ดพันธุ์พืชควบคุม 37 ชนิด ตามหลักวิชาการ และภายใต้สภาพแวดล้อมอุณหภูมิของสถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในที่ร่มประมาณ 30 องศาเซลเซียสและมีบรรจุภัณฑ์ที่ป้องกันความชื้นได้ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทสมาชิก ทุกแบรนด์ที่วางตลาดจำหน่ายในร้านค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพวางจำหน่ายในร้านค้า และยกระดับอุตสาหกรรมและการค้าเมล็ดพันธุ์ให้เป็นไปตามกรอบกฎหมาย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้เข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพและเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ผลผลิตที่ดีต่อไป

 
ผู้สนับสนุนสมาคม
Diamond
 
Platinum
Gold
 
Other
บ.แอ๊ดว้านซ์ซีดส์