ค่าธรรมเนียมสมาชิก


สมาชิกสามัญ – คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ

1

ด้านวิจัยและพัฒนา

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

2-2-2

ด้านการผลิต

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

Icon 3Created with Sketch.

ด้านการตลาด

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

1

ด้านการนำเข้าส่งออก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

2-2-2

ร้านค้าส่ง

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 3,000 บาท

Icon 3Created with Sketch.

ร้านค้าปลีก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 500 บาท


สมาชิกวิสามัญ – แบ่งเป็น 4 ประเภท

1

ประเภทบุคคล (ไทย)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 1,000 บาท

1

บริษัทในประเทศ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมรายปี 5,000 บาท

1

ประเภทบุคคล (ต่างชาติ)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 200 $
ค่าธรรมเนียมรายปี 200 $

1

ประเภทบริษัท (ต่างชาติ)

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,000 $
ค่าธรรมเนียมรายปี 500 $