ร่วมแสดงความยินดีกับอธิบดีกรมวิชาการเกษตรท่านใหม่

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดย ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ (นายกสมาคม) พร้อมคณะฯ ร่วมเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และหารือความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตรและสมาคมฯ ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ภายใต้ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุ