Asian Seed Congress 2011@Pataya

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม Asian Seed Congress @Pattaya Thailand ซึ่งเป็นงานประชุมประจำปีในระดับนานาชาติของสมาคมเมล็ดพันธุ์ภาคพื้นเอเซียและแปซิฟิค (APSA) ระหว่างวันที่ 27 กพ. - 2 มีค. 2555 ณ ศูนย์ประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช รีสอร์ท พัทยา การประชุมจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิค ซึ่งประกอบไปด้วย การเจรจาการค้า การประชุมวิชาการ การทัศนศึกษาดูงานและการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์จากประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก APSA ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์และการเกษตร กว่า 800 คน เข้าร่วมงาน