โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในปี 2564-2565

กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาในปี 2564/2565 โดยมีสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว ซึ่งตามแผนปฎิบัติงานในโครงการฯ ทางสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มีหน้าที่ในการสนับสนุนการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้กับเกษตรกร และการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆ ในปีนี้รวม 95 อำเภอ ซึ่งสมาคมฯ ได้รับความร่วมมือจากบริษัทสมาชิกผู้ผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 5 บริษัท ได้แก่ บ.ไบเออร์, บ.ซินเจนทาฯ , บ.แปซิฟิคฯ , บ.ไพโอเนียฯ , บ.เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส โดยเริ่มการอบรมตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นมา