Gene Editing_24-Jan-2024

การสัมมนา เรื่อง Understanding Gene Editing Technology Regulations

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ดร. บุญญานาถ  นาถวงษ์ (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย) ร่วมการสัมมนา เรื่อง Understanding Gene Editing Technology Regulations” ณ ห้องประชุม 314 ชั้น 3ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร ร่วมกับระบบออนไลน์ ZOOM Meeting โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน
การสัมมนา เรื่อง Understanding Gene Editing Technology Regulations เพื่อเป็นแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ และเป็นข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายดำเนินการของกรมวิชาการเกษตรในด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่โดยเฉพาะเทคโนโลยีการปรับแก้จีโนม ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. Adam Cornish ที่ปรึกษาด้านการเกษตร หน่วยงาน The Office of Agricultural Policy, Bureau of Economic and Business Affairs ของ U.S. Department of State ประเทศสหรัฐอเมริกา ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ด้านงานวิจัยและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการปรับแก้จีโนม โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับประโยชน์ของพืช Gene Editing( GEd) และแนวทางการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่มาจากการการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ในสหรัฐอเมริกา ได้แก่ USDA, FDA และ EPA นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับความโปร่งใส และการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพืชที่พัฒนาจากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ ได้ใช้สื่อต่างๆ เช่น FAO GM food safety toolkit โดยมีหัวข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ประโยชน์ การประเมินความปลอดภัย และการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่