ขอรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช 5 ชนิด

ขอรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช 5 ชนิด

กลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร  ขอรับฟังข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียต่อการปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืช 5 ชนิด (รายละเอียดด้านล่าง)  เพื่อขอทราบข้อคิดเห็น รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าฯ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

ดังนั้น หากท่านมีข้อคิดเห็นประการใดโปรดแจ้งกลับยังสมาคมฯ ทาง admin@thasta.com เพื่อรวบรวมข้อมูลแจ้งให้ทางกลุ่มงานวิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช ทราบต่อไป