Kaset Together : Gene Editing

กรมวิชาการเกษตร จัดทำคลิปเผยแพร่ข้อมูลเรื่อง Gene Editing เพื่อสร้างความเข้าใจต่อนโยบายของประเทศไทย ที่สอดคล้องกับสากล