พบสมาชิกและผู้ประกอบการภาคเหนือ

สมาคมฯ เชิญผู้แทนสมาชิกและผู้ประกอบการภาคเหนือ ประชุมหารือสอบถามความต้องการของสมาชิกที่จะให้สมาคมฯ ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ , การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ และประชาสัมพันธ์การจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 @Bangkok (19-21 ส.ค. 2020) เมื่อวันอังคารที่ 21 มค.63 ณ ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง จ.เชียงใหม่