โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในห่วงโซ่อุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย

กลุ่มภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำ นำคณะโดยคุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล (นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย) และดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ (นายกสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย) ร่วมกับ มจธ. ร่วมลงพื้นที่ดูงาน จ.ชัยนาท ในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแปลงข้าวโพดของเกษตรกร โดยใช้แปลง GAP และ NON GAP ของเกษตรกร เพื่อศึกษาวิธีการเก็บข้อมูลค่าคาร์บอนในแปลงทดลองปลูกข้าวโพดฯ ช่วงฤดูฝน เดือน ส.ค.-พ.ย.65

  • รายละเอียดโครงการฯ ที่มาและความสำคัญ >>> คลิกที่นี่
  • กลุ่มภาคีปศุสัตว์และสัตว์น้ำไทย Thai Livestock and Aquatic Consortium  (TLAC) คือ? >>> คลิกที่นี่