โครงการรณรงค์ การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตให้ยั่งยืน

สืบเนื่องจากปัญหาศัตรูพืชในแปลงผลิต ทั้งที่ผลิตเป็นผลสดเพื่อการบริโภค และการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก , แตงกวา มะเขือ , มะเขือเทศ , พืชผักกินใบ ไม้ประดับ และอื่นๆ โดยในปัจจุบันมีการระบาดทั่วไปอย่างกว้างขวาง และมีการสะสมในพื้นที่มากขึ้นจนบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ในการผลิตได้ ต้องย้ายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น ทั้งทางด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร และต้นทุนด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เหมาะสมกับพืชปลูก
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ตระหนักถึงปัญหาการสะสมของศัตรูพืชในแปลงผลิตดังกล่าว จึงได้เริ่มรณรงค์ให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้าใจปัญหาและผลที่จะตามมาหากแปลงผลิตต่างๆได้รับการจัดการที่ไม่เหมะสม เพื่อให้พื้นที่การผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ซึ่งได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตที่ยั่งยืน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา
เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมในโครงการ “การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตให้ยั่งยืน”
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้จัดทำสื่อการรณรงค์โครงการฯ มอบให้บริษัทสมาชิก นำไปแจกให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิต ตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิต อันจะส่งผลในการช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้ต่อไป
สืบเนื่องจากปัญหาศัตรูพืชในแปลงผลิต ทั้งที่ผลิตเป็นผลสดเพื่อการบริโภค และการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก , แตงกวา มะเขือ , มะเขือเทศ , พืชผักกินใบ ไม้ประดับ และอื่นๆ โดยในปัจจุบันมีการระบาดทั่วไปอย่างกว้างขวาง และมีการสะสมในพื้นที่มากขึ้นจนบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ในการผลิตได้ ต้องย้ายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น ทั้งทางด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร และต้นทุนด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เหมาะสมกับพืชปลูก สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ตระหนักถึงปัญหาการสะสมของศัตรูพืชในแปลงผลิตดังกล่าว จึงได้เริ่มรณรงค์ให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้าใจปัญหาและผลที่จะตามมาหากแปลงผลิตต่างๆได้รับการจัดการที่ไม่เหมะสม เพื่อให้พื้นที่การผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ซึ่งได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตที่ยั่งยืน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมในโครงการ “การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตให้ยั่งยืน” สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้จัดทำสื่อการรณรงค์โครงการฯ มอบให้บริษัทสมาชิก นำไปแจกให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิต ตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิต อันจะส่งผลในการช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้ต่อไป