โครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากร : การเปรียบเทียบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2563

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร จัดประชุมฟังการสรุปผลโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากร : การเปรียบเทียบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2563 และการบรรยายพิเศษ เรื่องปัญหาในการทดสอบความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ในวันที่ 30 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น3 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร เป็นวิทยากรบรรยายในด้านเมล็ดพันธุ์พืชไร่ , คุณฐะปานี อาตมางกูร เป็นวิทยากรบรรยายในด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก , ดร.สุมิตรา กันตรง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ , ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน เป็นวิทยากรบรรยายสรุปผลการทดสอบในโครงการฯ โดยมี ดร.สุเทวี ศุขปราการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร จัดประชุมฟังการสรุปผลโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากร : การเปรียบเทียบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2563 และการบรรยายพิเศษ เรื่องปัญหาในการทดสอบความงอก และความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ ในวันที่ 30 พ.ย.63 ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น3 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ม.เกษตรศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัชชัย ทีฆชุณหเถียร เป็นวิทยากรบรรยายในด้านเมล็ดพันธุ์พืชไร่ , คุณฐะปานี อาตมางกูร เป็นวิทยากรบรรยายในด้านเมล็ดพันธุ์พืชผัก , ดร.สุมิตรา กันตรง เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องโรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์ , ดร.ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน เป็นวิทยากรบรรยายสรุปผลการทดสอบในโครงการฯ โดยมี ดร.สุเทวี ศุขปราการ เป็นผู้ดำเนินรายการ