สนับสนุนการจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

ตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดจัดฝึกอบรมผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปีงบประมาณ 2562       ตามภูมิภาคต่างๆ      สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านการสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้า        เห็นว่าการจัดอบรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้ร้านค้าปฎิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับการจัดกิจกรรมของสมาคม ประกอบกับร้านที่ขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ส่วนใหญ่ก็จะขายเมล็ดพันธุ์พืชด้วย สมาคมฯ จึงได้ขออนุญาตกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมฯ ให้กับ สวพ.1-8 , สารวัตรเกษตรส่วนกลาง และขอให้มีการบรรจุหัวข้อเกี่ยวกับ   “การเก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในร้านค้า” ไว้ในหลักสูตรการอบรมเพื่อให้เมล็ดพันธุ์ที่จำหน่ายยังคงมีคุณภาพดีเมื่อถึงมือเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ และให้ผู้ขายมองเห็นความสำคัญของ  เมล็ดพันธุ์ที่ดี