Seed_Online

ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)

เมล็ดพันธุ์พืชเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งด้านการผลิตทางการเกษตร  เพราะเมล็ดพันธุ์คือจุดเริ่มต้นของการผลิต  หากเกษตรกรได้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ     โดยเริ่มตั้งแต่อัตราความงอกได้มาตรฐาน มีสิ่งเจือปน/พันธุ์ปลอมปน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังรวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วย ก็จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสในความสำเร็จในการผลิตสูง  เพราะปัจจัยการผลิตอื่นๆ ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมา     การตลาดเมล็ดพันธุ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  หลายส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ก็มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA)   ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะเกษตรกรให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมสนับสนุนภาคเอกชน/ร้านค้า ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย     รวมทั้งส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เฉพาะที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรเท่านั้น     สมาคมฯ จึงได้มีแนวความคิดที่จะสนับสนุนร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมาย  โดยดำเนินการจัดแบนเนอร์ออนไลน์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” ที่ได้การรับรองโดยสมาคมฯ มอบสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ แล้วว่ามีมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และบุคคลที่ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายมากขึ้น