สัมมนาเรื่อง UPOV convention และ พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542

สมาคมการค้าเมล็ดพันธ์ุไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธ์ุพืชแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง UPOV convention และ พรบ. คุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ. 2542 วันศุกร์ที่ 8 ธค.2566 ณ ห้องหอวัง 2-3 รร.เซ็นทรา ลาดพร้าว และผ่านทาง Online โดยได้รับเกียรติจาก Vice Secretary General of UPOV, Technical/Regional officer of UPOV และผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองพันธ์ุพืช กรมวิชาการเกษตร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้