(ร่าง) Time Line
โครงการ PT ปี 2564

ต้นเดือน ก.ค.
ส่งแบบสำรวจความต้องการ

เพื่อทราบสิ่งที่สมาชิก , ผู้ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องการให้สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดการฝึกอบรมภายใต้กรอบการพัฒนาห้องปฏิบัติการและบุคลากร

กลางเดือน ก.ค.
ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1

ประชุมวางแผนการดำเนิน จากข้อมูลที่ได้ตามแบบสำรวจความต้องการของสมาชิก ทาง Online

1-15 ส.ค.
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

ส่งแบบฟอร์มการรับสมัครให้สมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ปลายเดือน ส.ค.
ประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2

เตรียมแผนการดำเนิน ทาง Online

ปลาย ส.ค. - 15 ก.ย.
การจัดเตรียมเมล็ดทดสอบ

จัดเตรียมเมล็ดทดสอบ ส่งให้สมาคมฯ เพื่อกระจายให้ผู้ทดสอบที่ลงทะเบียนตามรายการที่สนใจ

16 กย.
สมาคมฯ ส่งเมล็ดทดสอบ

เริ่ม จัดส่งเมล็ดทดสอบ เมื่อได้รับครบตามจำนวน

20-22 ก.ย.
ผู้ร่วมทดสอบเริ่มได้รับเมล็ดฯ

สมาคมฯ ติดตามว่าเมล็ดที่ส่งไป ผู้สมัครได้รับแล้ว

ภายใน 31 ต.ค.
เริ่มทำการทดสอบและส่งผล

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เริ่มทดสอบ และส่งผลการทดสอบกลับ 

กลางเดือน พ.ย.
ประชุมคณะทำงานครั้งที่ 3

เตรียมสรุปผลการทดสอบ

ปลาย พ.ย. หรือ ต้น ธ.ค.
จัดประชุมชี้แจงผล

ประชุมชี้แจงผล และประเมินผลโครงการฯ (ครึ่งวัน)