คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร

ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์
นายกสมาคม / กรรมการบริหาร

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

นายมนัส เจียรวนนท์
อดีดนายกสมาคม / กรรมการบริหาร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นายพาโชค พงษ์พานิช
อดีดนายกสมาคม / กรรมการบริหาร

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
อดีดนายกสมาคม / กรรมการบริหาร

บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด

ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร
อดีดนายกสมาคม / กรรมการบริหาร

บริษัท ที เอส เอ จำกัด

นายสุเมธ ภิญโญสนิท
อุปนายก / กรรมการบริหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

ดร.สุมิตรา กันตรง
เลขาธิการ / กรรมการบริหาร

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์
เหรัญญิก / กรรมการบริหาร

บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด

นายอิสระ วงศ์อินทร์
นายทะเบียน / กรรมการบริหาร

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

นางสาวศรุตยา ลาพุก
ปฎิคม / กรรมการบริหาร

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

นางวนิดา ชู
กรรมการบริหาร

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)

นายเอก มรุธราเลิศ
กรรมการบริหาร

บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด

นายสาธิน คุณะวเสน
กรรมการบริหาร

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายประเสริฐ กล้าหาญ
กรรมการบริหาร

บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

นายมนตรี ฉันทวุฒิพร
กรรมการบริหาร

บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด

สมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข
กรรมการบริหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

นายวินิจ ชวนใช้
ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์

นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล
อดีตนายกสมาคม / ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์

นางฐะปานี อาตมางกูร
ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์