Time Line : โครงการทดสอบอายุการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์

19 มี.ค.64
ประชุมเตรียมงาน ครั้งที่1

คณะทำงานวางแผนการดำเนินงาน

5-22 เม.ย.64
ส่งแบบตอบรับให้สมาชิก

ปิดรับสมัคร 22 เมย.

23 เม.ย. 64
สมาคมฯ รวบรวมข้อมูล

รวบรวมข้อมูลที่ได้รับ

1. แต่ละพืชมีกี่บริษัทเข้าร่วม
2.ในพืชควบคุมเหลือพืชชนิดใดที่ไม่มีใครร่วมทดสอบ
3. บริษัทที่เข้าร่วม มีบริษัทไหนที่ไม่เคยร่วมโครงการ PT เลย
4. ดึงข้อมูล (เช่น โดย VLookUp) เพื่อเอาวิธีทดสอบ และอุณหภูมิ ตาม ISTA จากตาราง excel ของโครงการ PT

5 พ.ค.64 (14.00 น.)
ประชุมเตรียมงาน ครั้งที่2 (Online)

เพื่อกำหนดคำแนะนำในการทดสอบต่อไป / ออกแบบตารางเก็บตัวเลขฯ / นัดประชุมชี้แจงผู้สมัคร / นัดประชุมทุก 3 เดือน เพื่อติดตามข้อมูล

14 พ.ค.64 (14.00 น.)
นัดประชุมผู้สมัครฯ (ครั้งที่1) Online

เชิญผู้สม้ครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการ

18 พ.ค.64
Sub Label
ผู้สมัครแจ้ง เพิ่ม/ลด จำนวนพืชที่จะทดสอบ

ให้ผู้สมัครแจ้งจำนวนพืชที่จะ เพิ่ม หรือ ลด ให้สมาคมฯทราบ

19 ส.ค.64 (14.00 น.)
นัดประชุมผู้สมัครฯ (ครั้งที่2) Online

เชิญผู้สม้ครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อประชุมชี้แจ้งขั้นตอนการดำเนินการ

Post Views: 30