ร่วมส่งต่อกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19