previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

ขอเชิญสมาชิก , ผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมทำแบบรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ พระราชบัญญัติพันธุ์พืช .. 2518 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์ควบคุม)

เพื่อให้การปรับปรุงพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (เฉพาะส่วนของเมล็ดพันธุ์) เป็นไปด้วยความรอบคอบและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ในปัจจุบัน สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จึงได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว

คลิกทำแบบประเมิน>>>  https://1th.me/sNbji

ตามที่สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่นำเข้า โดยกำหนดให้ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกหลังจาก ๓๑ มีนาคมจะต้องระบุข้อความเพิ่มเติมว่าเมล็ดได้ผ่านการตรวจด้วยวิธีการ real-time RT-PCR ตามข้อ ๓ ในภาคผนวกของ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1191 
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว กลุ่มวิจัยการกักกันพืชจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกไปสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ตามจดหมายที่แนบ

กรมวิชาการเกษตรได้พัฒนาระบบยื่นคำขอทางอิเล็คทรอนิคส์ใหม่ซึ่งจะเริ่มให้บริการเต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป

กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ขอแจ้งให้ทราบ ดังนี้


- การยื่นคำขอต่ออายุ ใบอนุญาต/แบบแจ้งรายละเอียดเมล็ดพันธุ์  รับคำขอในระบบเดิมจนถึงวันที่ 25 ม.ค. 64 
  ทั้งนี้ การยื่นคำขอใหม่ ให้ยื่นคำขอในระบบใหม่เท่านั้น


- การแจ้งรายการนำเข้า/ส่งออกเมล็ดพันธุ์ รับแจ้งในระบบเดิมเฉพาะรายการที่มีการนำเข้า/ส่งออกจริง ภายในวันที่ 30 ม.ค. 2564  
  หลังจากนั้น ให้แจ้งในระบบใหม่
- งดรับการชำระค่าธรรมเนียมทุกประเภท ด้วยตั๋วแลกเงิน/แคชเชียร์เช็ค/ธนาณัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  เข้าลงทะเบียน และสามารถทดลองใช้ระบบได้  ที่ http://122.155.184.151/nsw/

  หนังสือแจ้งจากกรมวิชาการเกษตร >> คลิกที่นี่ <<

สมาคมอารักขาพืชไทย ร่วมกับ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย สมาคมกีฎและสัตววิทยาแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการเรื่อง ⚙️
“นวัตกรรมการบริหารจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด (Fall armyworm)” 🐛  ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ถนนพหลโยธิน กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบถึง เทคโนโลยีใหม่ๆ ความรู้ และความก้าวหน้าในการบริหารจัดการ หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

https://www.facebook.com/kehakaset/videos/992938897862278/

 


 

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 ได้กลับมาทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รัฐบาลต้องออกประกาศมาตรการควบคุมโรค โดยการห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม และการเดินทางข้ามจังหวัดในพื้นที่เสี่ยง และอื่นๆ

 

ดังนั้นสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ขอแจ้งเลื่อนการจัดสัมมนา

เรื่อง เทคนิคการยื่นขอคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ และเทคนิคการยื่นขอ พ.พ. ให้ผ่านอย่างรวดเร็ว 

โดยยังไม่มีกำหนดการใหม่ จนกว่าสถานการณ์โควิด 19 จะกลับมาดีขึ้น และรัฐบาลสั่งยกเลิกประกาศฯ

 

ทั้งนี้สมาชิก และผู้ประกอบการ สามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ร่วมงานสัมมนาได้ก่อน เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติ สมาคมฯ จะแจ้งให้ผู้ลงทะเบียนทราบถึงกำหนดการใหม่ต่อไป 

(ชำระค่าลงทะเบียนเมื่อกำหนดการใหม่ออกแล้ว)

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ออกประกาศมาตรฐานอายุเมล็ดพันธุ์ควบคุมบนฉลาก เพื่อแนะนำให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สำหรับเมล็ดพันธุ์ของบริษัทสมาชิกที่วางจำหน่ายในร้านค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดปัญหาเมล็ดพันธุ์ เสื่อมคุณภาพหลังจากวางจำหน่ายในร้านค้าซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์

ตามที่ เนเธอร์แลนด์ได้แจ้งผ่อนผันการบังคับใช้ regulation (EU) 2020/1191 of 11 Aug 2020 ซึ่งเกี่ยวกับการตรวจรับรอง ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริก โดยผ่อนผันให้เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจรับรองแปลงว่าปลอดจาก ToBRFV  สามารถส่งออกไปเนเธอร์แลนด์โดยตรวจรับรองเมล็ดเพียงอย่างเดียว ซึ่งมาตรการดังกล่าวผ่อนผันได้นถึง 31 มกราคม 2021 หลังจากนั้นเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ ต้องตรวจรับรองการปลอดโรค ToBRFV ทั้งในแปลงและเมล็ด
 
        
        เนื่องจากขณะนี้มีตัวอย่างเมล็ดที่จะต้องตรวจเป็นจำนวนมาก จึงขอแจ้งผู้ที่ประสงค์จะตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกเพื่อส่งออกไปเนเธอร์แลนด์ในช่วงผ่อนผันดังกล่าว ให้ส่งตัวอย่างมายังกลุ่มวิจัยการกักกันพืชก่อนวันที่ 8 มกราคม 2021 พร้อมทั้งหนังสือแจ้งวันที่ผลิตเพื่อยืนยันว่าเป็นเมล็ดที่เก็บเกี่ยวก่อน 15 สค. 2020 และหลังจาก 31 มกราคม 2021 เป็นต้นไป เมล็ดมะเขือเทศและพริกที่ส่งไป EU จะต้องปฏิบัติตาม regulation (EU) 2020/1191    (ToBRFV)  ตามไฟล์แนบ และ regulation (EU)  2019/2072
 
 

เมล็ดพันธุ์พืชเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งด้านการผลิตทางการเกษตร  เพราะเมล็ดพันธุ์คือจุดเริ่มต้นของการผลิต  หากเกษตรกรได้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ     โดยเริ่มตั้งแต่อัตราความงอกได้มาตรฐาน มีสิ่งเจือปน/พันธุ์ปลอมปน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังรวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วย ก็จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสในความสำเร็จในการผลิตสูง  เพราะปัจจัยการผลิตอื่นๆ ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมา     การตลาดเมล็ดพันธุ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  หลายส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ก็มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA)   ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะเกษตรกรให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมสนับสนุนภาคเอกชน/ร้านค้า ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย     รวมทั้งส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เฉพาะที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรเท่านั้น     สมาคมฯ จึงได้มีแนวความคิดที่จะสนับสนุนร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมาย  โดยดำเนินการจัดแบนเนอร์ออนไลน์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” ที่ได้การรับรองโดยสมาคมฯ มอบสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ แล้วว่ามีมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และบุคคลที่ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายมากขึ้น

 1. เพื่อให้สมาคมฯได้มีส่วนร่วมกับสมาชิกในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่เกษตรกร
 2. เพื่อให้ผู้ผลิตและร้านค้าผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่เกษตรกร
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณแก่ผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ว่าได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากร้านค้าที่มีป้าย “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ”
 6. เพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้ร้านค้าที่มีแบนเนอร์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” บนสื่อออนไลน์ต่างๆ ของทางร้าน
 1. ได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
 2. ได้รับการรับรองว่าเป็น “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” จากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ทางสื่อออนไลน์
 3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ร้าน จากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำ และจากสมาคมฯ

ร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และมีความประสงค์ในการขอแบนเนอร์ “ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) ” ทางสมาคมฯ จะมีการสำรวจความพร้อมของร้านค้าภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสมาคมฯ ขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  ข้อมูลทั่วไป ทางสมาคมฯ จะสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการดังนี้            

1.1  เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

1.2  มีใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ออกโดยกรมวิชาการเกษตร)

2. ประวัติของผู้ประกอบการ/ร้านค้า ทางสมาคมฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหากสมาคมฯ   ออกแบนเนอร์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-shop)” ให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ขาดความน่าเชื่อถือ หรือประพฤติผิดกฏหมาย/จริยธรรมทางการค้า ก็จะทำให้สมาคมขาดความน่าเชื่อถือไปด้วย ดังนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียด ดังนี้

2.1  ต้องไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีตาม พรบ.พันธุ์พืชฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2.2 ต้องไม่เป็นผู้ให้การสนับสนุน/ส่งเสริม กับผู้หนึ่งผู้ใด หรือบริการใดๆ ในการดำเนิน การผลิต หรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมาย/ลอกเลียนแบบ

2.3 มีความน่าเชื่อถือ / มีเครดิตทางการค้าที่ดี / มีจริยธรรมทางการค้าที่ดี

 3. การสำรวจสถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์    เนื่องจากสถานที่เก็บรักษาย่อมมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง หากมีสถานที่และการจัดการในการเก็บรักษาที่ไม่ดีพอ จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียดดังนี้              

3.1 มีสถานที่เก็บอย่างเหมาะสมอยู่ในอาคารหรือโรงเรือน ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในที่แห้งไม่อับชื้น ไม่ตากแดด และสามารถป้องกันฝนได้     

3.2 ควรจัดเก็บแยกจากปุ๋ย สารเคมี หรือสารไวไฟ ต่างๆ

3.3 ควรมีการจัดเรียงเมล็ดพันธุ์ และจัดแยกหมวดหมู่สายพันธุ์ ไว้อย่างชัดเจน  และเป็นระเบียบ

3.4  สถานที่เก็บรักษาควรปลอดจากนก หนู มอด และแมลงต่างๆ ฯลฯ              

3.5 ควรมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

4. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์    ด้านการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็มีความสำคัญพอสมควร เพราะผู้ประกอบการ/ร้านค้า จะต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมแก่เกษตรกรโดยทั่วไป ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ควรได้รับป้าย  ควรต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1  ควรมีการติดป้ายราคาเมล็ดพันธุ์ที่ขายให้เห็นอย่างชัดเจน

4.2  จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

4.3  สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่ชำรุดฉีกขาด

4.4  เมล็ดพันธุ์ที่วางจำหน่ายหน้าร้าน ควรจัดวางให้เหมาะสมไม่ควรตากแดด

5. การสำรวจผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่ขอแบนเนอร์   “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) ” ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 จะต้องจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีเลขที่อนุญาต พ.พ. เท่านั้น 

5.2 จะต้องไม่มีและไม่จำหน่ายสินค้าที่หมดอายุการใช้ทำพันธุ์ในร้านค้า

5.3 จะต้องไม่มีและไม่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมาย หรือลอกเลียนแบบ

6.  การบริการข้อมูลข่าวสาร    ทางสมาคมฯ  ถือว่าผู้ประกอบ/ร้านค้า ที่ได้รับแบนเนอร์              “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” จะเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมฯ , ทางราชการ,ข้อมูลของบริษัทเอกชนทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับด้านการเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบแก่ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ดังนั้น สมาคมฯ จะพิจารณาศักยภาพด้านนี้ประกอบโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

6.1  สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย และเป็นตัวกลางการนำข้อมูลสู่ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้

6.2  เป็นแหล่งประสานข้อมูลแก่สมาคมฯ และบริษัทคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

6.3  เป็นศูนย์ประสานงานการรับข้อร้องเรียนแก่ทางสมาคมฯ และบริษัทคู่ค้าได้

6.4 เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสมาคมฯ และข้อมูลของภาครัฐ-เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ได้

สมัครที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้

 1. ร้านค้าสมาชิก สมัคร Online ได้ที่ >>คลิกที่นี่<< (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. สมาคมฯ แจ้งให้ผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าสำรวจร้านค้า ตามแบบฟอร์มการสำรวจร้านค้า
 3. ผู้แทนที่เข้าสำรวจ แจ้งผลการประเมิน ให้สมาคมฯ ทราบทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมภาพถ่าย ผู้ประเมิน, และผู้แทนร้านค้า บริเวณหน้าร้านหรือภายในร้าน และเห็นป้ายชื่อร้านที่เข้าสำรวจ
 4. สมาคมฯ จัดทำแบนเนอร์ ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) จัดส่งให้ร้านค้าทาง Email 


 Thai Seed Trade Association congratulates Mr. Wichai Laocharoenpornkul of East-West Seeds as he starts his term as the new President of the Asia and Pacific Seed Alliance (APSA).  

“On behalf of THASTA, we wish Khun Wichai all the best, knowing that his leadership will only steer APSA to greater achievements,”  Thasta President Dr. Chairerg Sagwansupyakorn said as he sent his congratulations. 

Khun Wichai, who is also an Executive Committee member of THASTA, formally took over the presidency of APSA during the organization’s Annual General Assembly held on 26 November. Mr. Vinich Chuanchai, who represented Thasta at the AGM as its Senior Adviser, also sent his congratulatory greetings to Khun Wichai. 


สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA) ขอแสดงความยินดีกับ คุณวิชัย  เหล่าเจริญพรกุล จาก บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งประธานคนใหม่ ของสมาคมเมล็ดพันธุ์พืชภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค (APSA) โดยคุณวิชัยซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารของสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยได้เข้ารับตำแหน่งประธานอย่างเป็นทางการในระหว่างการประชุมสามัญประจำปีของ APSA เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร นายกสมาคมฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีและกล่าวในนามของสมาคมฯขออวยพรให้คุณวิชัยประสบความสำเร็จในการบริหารและจัดการองค์กร ด้วยความเพียบพร้อมทั้งความรู้และความสามารถ จะสามารถนำพาให้ APSA ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไป ทั้งนี้คุณวินิจ ชวนใช้ ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาคมฯในการประชุมสามัญประจำปี APSA ได้ร่วมแสดงความยินดีกับคุณวิชัยในการประชุมครั้งนี้ด้วย


 
 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับผู้แทนโครงการธรรมชาติปลอดภัยฯ และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา มอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในโครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ให้กับโรงเรียนในพื้นที่รอบๆ อุทยานแห่งชาติศรีลานนาจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง / โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง / โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง และ โรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และเสริมทักษะด้านการเกษตร ตลอดจนเป็นอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ทั้งนี้ โครงการ “ผักดีเพื่อน้อง” ถือเป็นหนึ่งกิจกรรมดีๆ เพื่อส่งต่อโอกาสในการเรียนรู้ โดยสมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากสมาชิก อาทิ บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์ , บริษัทเจียไต๋ , บริษัทเพื่อนเกษตรกร , บริษัทอีสท์เวสท์ซีด, บริษัททีเอสเอ และบริษัทไดนามิคพันธุ์พืช เป็นต้น สำหรับโครงการผักดีเพื่อน้อง ปี 2563 ได้ดำเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 โรงเรียนครบตามแผนเรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้จะมีการประสานงาน และติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของทั้ง 10 โรงเรียน เพื่อนำข้อมูลต่างๆ มาประเมินผลและปรับปรุงแผนกิจกรรมปี 2564 ให้มีประสิทธิภาพ และขยายการส่งต่อโอกาสการเรียนรู้ด้านการเกษตรให้กับเด็กนักเรียนในกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

 
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ ร่วมมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก อาทิ บ.พืชพันธุ์ตราสิงห์ , บ.เจียไต๋ , บ.เพื่อนเกษตรกร , บ.อีสท์เวสท์ซีด , บ.ทีเอสเอ ,บ.ไดนามิคพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการเกษตร และเพื่อใช้ประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน ตามโครงการ "ผักดีเพื่อน้อง" ให้กับโรงเรียนดังนี้
 
โรงเรียนบางลี่วิทยา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยมี ดร.เชี่ยวชาญ ดวงใจดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางลี่วิทยา และคณะครูสอนวิชาเกษตรกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ
 
 
 
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมี นางศิริพร กฤชสินชัย ที่ปรึกษาด้านประชาสังคม สำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นางวริทธิ์ธร ภาคสุชล รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ และคณะร่วมรับมอบ
 
 
 ทั้งนี้สมาคมการคัาเมล็ดพันธุ์ไทย ได้ดำเนินกิจกรรม โครงการผักดีเพื่อน้องผ่านกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยในปี 2563 นี้ ทางสมาคมฯ ได้จัดกิจกรรมพิเศษมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในโครงการดังกล่าว โดยมีเป้าหมายมอบให้แก่โรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียน ที่มีแผนการเรียน การสอนเกษตรกรรม และมีความพร้อมในด้านการปลูก การดูแล โดยทางโรงเรียนจะได้มีการรายงานผลการดำเนินกิจกรรมให้สมาคมฯ ทราบต่อไป
 

สืบเนื่องจากปัญหาศัตรูพืชในแปลงผลิต ทั้งที่ผลิตเป็นผลสดเพื่อการบริโภค และการผลิตเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก , แตงกวา มะเขือ , มะเขือเทศ , พืชผักกินใบ ไม้ประดับ และอื่นๆ โดยในปัจจุบันมีการระบาดทั่วไปอย่างกว้างขวาง และมีการสะสมในพื้นที่มากขึ้นจนบางพื้นที่ไม่สามารถใช้ในการผลิตได้ ต้องย้ายพื้นที่ต่อไปเรื่อยๆ ทำให้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น ทั้งทางด้านการใช้สารเคมีในการเกษตร และต้นทุนด้านการจัดการทรัพยากรเพื่อให้เหมาะสมกับพืชปลูก

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ตระหนักถึงปัญหาการสะสมของศัตรูพืชในแปลงผลิตดังกล่าว จึงได้เริ่มรณรงค์ให้สมาชิกของสมาคมฯ ได้เข้าใจปัญหาและผลที่จะตามมาหากแปลงผลิตต่างๆได้รับการจัดการที่ไม่เหมะสม เพื่อให้พื้นที่การผลิตสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก และเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) ซึ่งได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตที่ยั่งยืน ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อเป็นการสานต่อกิจกรรมในโครงการ “การดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิตให้ยั่งยืน”

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ได้จัดทำสื่อการรณรงค์โครงการฯ มอบให้บริษัทสมาชิก นำไปแจกให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นการรณรงค์ให้เกษตรกรผู้ผลิต ตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาดแปลงผลิต อันจะส่งผลในการช่วยลดปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชได้ต่อไป

 เกษตรกร , ผู้ผลิต สามารถติดตาม , สอบถามปัญหาฯ , แนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ได้ที่ Page แปลงผลิตยั่งยืน คลิก >>>

https://www.facebook.com/ThastaProductionPage

 คลิกดูรูปที่นี่

Thasta pushes ahead with DOA’s  Seed Hub Masterplan as it hosts Thailand International  Seed Trade 2019

Delegates from a total of 14 countries in the region participated in the successful hosting of the first Thailand International Seed Trade 2019 which was organized by Thai Seed Trade Association (Thasta) on 13-14 September at the Centara Grand Hotel and Exhibition Center.

Co-organized by the Department of Agriculture and with the support of the National Science and Technology Agency (NSTDA), the event also gathered together over 35 establishments from the private sector. This is the biggest number of Thai companies involved in the seed and seed-related industry ever to gather in one international seed event.

ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำเสนอร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ..... และเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าว  กลุ่มเครือข่ายเกษตรและอาหารปลอดภัย GAP Net  มีความเห็นต่อพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ... ดังนี้

ตามที่กรมวิชาการเกษตร ดำเนินการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ และเปิดให้มีการเสนอความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและประชาชนทั่วไป สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่งประเทศไทย สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และสมาพันธ์เกษตรปลอดภัย ขอสนับสนุนการปรับแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืช ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญยิ่ง ต่อความก้าวหน้าของการเกษตรของไทย และการดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรมต่อทั้งเกษตรกรและนักปรับปรุงพันธุ์ โดยมีข้อมูลและเหตุผลประกอบการสนับสนุน ดังนี้

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล Seed Hub

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีคือรากฐานสำคัญสำหรับการผลิตพืชที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านอาหาร และภาคการเกษตรโดยรวม ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีหลากหลายชนิดที่ผลิตในประเทศไทย มีมูลค่ารวมกันประมาณ 9,325 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เพาะปลูกในประเทศประมาณ 4,360 ล้านบาทต่อปี และการส่งออกเมล็ดพันธุ์ด้วยมูลค่าประมาณ 4,965 ล้านบาทต่อปี ไปยัง 129 ประเทศทั่วโลก โดยมีตลาดสำคัญอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเซียแปซิฟิก ซึ่งมูลค่าการส่งออกและจำนวนประเทศผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไทยดังกล่าวนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงการยอมรับจากนานาชาติในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไทย อันเกิดจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรไทย ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนา และภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสม
ด้วยความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ต่อภาคการเกษตร ตลอดจนศักยภาพในการขยายตัวและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในระดับสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงฯ และริเริ่มความความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า - ส่งออก เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายมีคุณภาพดี ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในเวลาที่เหมาะสม เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ที่มีความเหมาะสมต่อสภาวะการเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากโรคและแมลงศัตรูพืช หรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การมีผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในการนี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาววนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคม สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ภายหลังการลงนาม ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานตามแผนทั้งสามแผน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับเมล็ดพันธุ์ทั้ง 5 ด้านหลักอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 3) การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก 4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบชลประทาน ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป


 วิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล ในการพัฒนาพันธุ์ ผลิต จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี และให้บริการทางเทคโนโลยี ที่หลากหลายในเวลาที่เหมาะสมทันสถานการณ์ นำไปสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

  พันธกิจการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ 
     ประเทศไทยจะส่งเสริมการวิจัยพัฒนา การพัฒนาบุคคลากร การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ ให้เหมาะสมต่อการ พัฒนาพันธุ์พืช การผลิตและการตลาดเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

  เป้าหมายการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
1. การส่งออกเมล็ดพันธุ์เพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท ในปีที่ 5
2. 50% ของมูลค่าการส่งออก มาจากเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาในประเทศ
3. เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าว พืชไร่ตระกูลถั่ว พืชอาหารสัตว์ คุณภาพดีใช้ทั่วถึงใน 5 ปี
4. เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดินคุณภาพดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี

  แผนแม่บทยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลาง เมล็ดพันธุ์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : เมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก
    - เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
    - เมล็ดพันธุ์พืชผัก

1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน : เมล็ดพันธุ์เพื่อการส่งออก

2. มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพียงพอเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในประเทศ
   - เมล็ดพันธุ์ข้าว
   - เมล็ดพันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว
   - เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
   - เมล็ดพันธุ์พืชบำรุงดิน

2. มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพียงพอเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนในประเทศ

 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จัดกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา จ.เชียงใหม่ เพื่อรักษาป่าต้นน้ำเขื่อนแม่งัด ซึ่งไหลลงมาหล่อเลี้ยงแม่น้ำปิง โดยคุณวนิดา อังศุพันธุ์ (นายกสมาคม) และคณะเดินทางไปมอบเงิน 200,000 บาท ให้กับ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ หัวหน้าอุทยานฯ 


เนื่องจาก เจ้าหน้าที่ของกลุ่มควบคุมพันธุ์พืชติดเชื้อโควิท จึงขอหยุดการทำงานในออฟฟิศเป็นเวลา 3 วัน จะมาเปิดให้บริการปกติในวันจันทร์ที่ 20 กย 64 ทั้งนี้การแจ้งรายการนำเข้า/ส่งออกยังคงให้บริการออนไลน์ตามปกติ. สามารถติดต่อสอบถามทางline id : seeddoa

 

กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ตามที่หน่วยงาน APHIS ของสหรัฐอเมริกามีการแก้ไขข้อบังคับการนำเข้าเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกจากทุกประเทศไปยังสหรัฐอเมริกาต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชเพื่อรับรองไวรอยด์ จำนวน 6 ชนิด กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์ส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปสหรัฐอเมริกา ดังนี้
- ข้อปฏิบัติ/เงื่อนไขสำหรับการรับรองสุขอนามัยพืช (เพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริก) ไปยัง สหรัฐอเมริกา  <<คลิกที่นี่>>

ตามที่สหภาพยุโรปมีประกาศมาตรการฉุกเฉินเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ ToBRFV โดยกำหนดให้เมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกที่ส่งไปสหภาพยุโรปต้องมีการรับรองการปลอดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ขอแจ้งผู้ส่งออกที่ประสงค์ส่งเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวไปสหภาพยุโรป ดังนี้
- ข้อปฎิบัติ/เงื่อนไขสำหรับการับรองสุขอนามัยพืชสำหรับเชื้อ Tomato brown rugose fruit virus (เพื่อส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและเมล็ดพันธุ์พริก) ไปยัง สหภาพยุโรป  <<คลิกที่นี่>>

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงร้านลูกผสม พันธุ์ซูเปอร์โนวา

แตงร้านลูกผสม พันธุ์ซูเปอร์โนวา

+66 2 579 7761

แตงร้านลูกผสม พันธุ์ซูเปอร์โนวา

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

+66 2 887 6788

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

02-831-7777

สายสมร สุดยอดผักโรยหน้า ตราศรแดง

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

THASTA-LikeBox