previous arrow
next arrow
PlayPause
Shadow
Slider

เมล็ดพันธุ์พืชเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งด้านการผลิตทางการเกษตร  เพราะเมล็ดพันธุ์คือจุดเริ่มต้นของการผลิต  หากเกษตรกรได้เลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพ     โดยเริ่มตั้งแต่อัตราความงอกได้มาตรฐาน มีสิ่งเจือปน/พันธุ์ปลอมปน เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้  อีกทั้งยังรวมถึงกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานด้วย ก็จะทำให้เกษตรกรมีโอกาสในความสำเร็จในการผลิตสูง  เพราะปัจจัยการผลิตอื่นๆ ก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญรองลงมา     การตลาดเมล็ดพันธุ์ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  หลายส่วนงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ได้เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาสายพันธุ์ต่างๆ และเมล็ดพันธุ์ก็มีคุณภาพสูงขึ้นเรื่อยๆ 

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย (THASTA)   ได้เริ่มเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในการช่วยคุ้มครองผู้บริโภค โดยเฉพาะเกษตรกรให้ได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพสูง อีกทั้งยังมีส่วนร่วมสนับสนุนภาคเอกชน/ร้านค้า ให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย     รวมทั้งส่งเสริมให้ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์เฉพาะที่มีคุณภาพแก่เกษตรกรเท่านั้น     สมาคมฯ จึงได้มีแนวความคิดที่จะสนับสนุนร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน และไม่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมาย  โดยดำเนินการจัดแบนเนอร์ออนไลน์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” ที่ได้การรับรองโดยสมาคมฯ มอบสำหรับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากสมาคมฯ แล้วว่ามีมาตรฐานตามที่กำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกร และบุคคลที่ทั่วไป อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านค้าผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ ซึ่งปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายมากขึ้น

 1. เพื่อให้สมาคมฯได้มีส่วนร่วมกับสมาชิกในการส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่เกษตรกร
 2. เพื่อให้ผู้ผลิตและร้านค้าผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพและมาตรฐานแก่เกษตรกร
 3. เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาบรรณแก่ผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์
 4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ได้ปฏิบัติตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
 5. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้เกษตรกรที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ว่าได้รับเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานจากร้านค้าที่มีป้าย “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ”
 6. เพื่อช่วยส่งเสริมการขายให้ร้านค้าที่มีแบนเนอร์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” บนสื่อออนไลน์ต่างๆ ของทางร้าน
 1. ได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกร และบุคคลทั่วไป
 2. ได้รับการรับรองว่าเป็น “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” จากสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย ทางสื่อออนไลน์
 3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ร้าน จากบริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นนำ และจากสมาคมฯ

ร้านค้าที่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และมีความประสงค์ในการขอแบนเนอร์ “ร้านค้าจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) ” ทางสมาคมฯ จะมีการสำรวจความพร้อมของร้านค้าภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสมาคมฯ ขอกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสำรวจ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  ข้อมูลทั่วไป ทางสมาคมฯ จะสำรวจข้อมูลของผู้ประกอบการดังนี้            

1.1  เป็นสมาชิกของสมาคมฯ 

1.2  มีใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (ออกโดยกรมวิชาการเกษตร)

2. ประวัติของผู้ประกอบการ/ร้านค้า ทางสมาคมฯ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหากสมาคมฯ   ออกแบนเนอร์ “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-shop)” ให้กับผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ขาดความน่าเชื่อถือ หรือประพฤติผิดกฏหมาย/จริยธรรมทางการค้า ก็จะทำให้สมาคมขาดความน่าเชื่อถือไปด้วย ดังนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียด ดังนี้

2.1  ต้องไม่เคยมีประวัติถูกดำเนินคดีตาม พรบ.พันธุ์พืชฯ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

2.2 ต้องไม่เป็นผู้ให้การสนับสนุน/ส่งเสริม กับผู้หนึ่งผู้ใด หรือบริการใดๆ ในการดำเนิน การผลิต หรือจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ผิดกฎหมาย/ลอกเลียนแบบ

2.3 มีความน่าเชื่อถือ / มีเครดิตทางการค้าที่ดี / มีจริยธรรมทางการค้าที่ดี

 3. การสำรวจสถานที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์    เนื่องจากสถานที่เก็บรักษาย่อมมีผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์เป็นอย่างยิ่ง หากมีสถานที่และการจัดการในการเก็บรักษาที่ไม่ดีพอ จะทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพได้เร็วขึ้น ดังนั้นจะมีการพิจารณารายละเอียดดังนี้              

3.1 มีสถานที่เก็บอย่างเหมาะสมอยู่ในอาคารหรือโรงเรือน ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เก็บในที่แห้งไม่อับชื้น ไม่ตากแดด และสามารถป้องกันฝนได้     

3.2 ควรจัดเก็บแยกจากปุ๋ย สารเคมี หรือสารไวไฟ ต่างๆ

3.3 ควรมีการจัดเรียงเมล็ดพันธุ์ และจัดแยกหมวดหมู่สายพันธุ์ ไว้อย่างชัดเจน  และเป็นระเบียบ

3.4  สถานที่เก็บรักษาควรปลอดจากนก หนู มอด และแมลงต่างๆ ฯลฯ              

3.5 ควรมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ 

4. การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์    ด้านการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ก็มีความสำคัญพอสมควร เพราะผู้ประกอบการ/ร้านค้า จะต้องมีคุณธรรม และจริยธรรมในการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมแก่เกษตรกรโดยทั่วไป ผู้ประกอบการ/ร้านค้าที่ควรได้รับป้าย  ควรต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

4.1  ควรมีการติดป้ายราคาเมล็ดพันธุ์ที่ขายให้เห็นอย่างชัดเจน

4.2  จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมแก่เกษตรกร

4.3  สินค้าที่จำหน่ายต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานไม่ชำรุดฉีกขาด

4.4  เมล็ดพันธุ์ที่วางจำหน่ายหน้าร้าน ควรจัดวางให้เหมาะสมไม่ควรตากแดด

5. การสำรวจผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการ/ร้านค้า ที่ขอแบนเนอร์   “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) ” ต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

5.1 จะต้องจำหน่ายเฉพาะเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีเลขที่อนุญาต พ.พ. เท่านั้น 

5.2 จะต้องไม่มีและไม่จำหน่ายสินค้าที่หมดอายุการใช้ทำพันธุ์ในร้านค้า

5.3 จะต้องไม่มีและไม่จำหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ผิดกฎหมาย หรือลอกเลียนแบบ

6.  การบริการข้อมูลข่าวสาร    ทางสมาคมฯ  ถือว่าผู้ประกอบ/ร้านค้า ที่ได้รับแบนเนอร์              “ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed)” จะเป็นศูนย์กลางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสมาคมฯ , ทางราชการ,ข้อมูลของบริษัทเอกชนทั่วไป เพื่อร่วมกันพัฒนายกระดับด้านการเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่ควรทราบแก่ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์ทั่วไป ดังนั้น สมาคมฯ จะพิจารณาศักยภาพด้านนี้ประกอบโดยมีรายละเอียด  ดังนี้

6.1  สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ที่จัดจำหน่าย และเป็นตัวกลางการนำข้อมูลสู่ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์ได้

6.2  เป็นแหล่งประสานข้อมูลแก่สมาคมฯ และบริษัทคู่ค้าได้เป็นอย่างดี

6.3  เป็นศูนย์ประสานงานการรับข้อร้องเรียนแก่ทางสมาคมฯ และบริษัทคู่ค้าได้

6.4 เป็นแหล่งเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลของสมาคมฯ และข้อมูลของภาครัฐ-เอกชน ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ได้

สมัครที่นี่

ขั้นตอนการดำเนินงาน มีดังนี้

 1. ร้านค้าสมาชิก สมัคร Online ได้ที่ >>คลิกที่นี่<< (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 2. สมาคมฯ แจ้งให้ผู้แทนบริษัทสมาชิก เข้าสำรวจร้านค้า ตามแบบฟอร์มการสำรวจร้านค้า
 3. ผู้แทนที่เข้าสำรวจ แจ้งผลการประเมิน ให้สมาคมฯ ทราบทาง This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. พร้อมภาพถ่าย ผู้ประเมิน, และผู้แทนร้านค้า บริเวณหน้าร้านหรือภายในร้าน และเห็นป้ายชื่อร้านที่เข้าสำรวจ
 4. สมาคมฯ จัดทำแบนเนอร์ ร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพ (Q-Seed) จัดส่งให้ร้านค้าทาง Email 

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

02-831-7777

ศรแดงออกเมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวเคลือบสารป้องกันไวรัส

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

+66(0)-2232-7000

ดีคาล์บมาพร้อมกับ “โปรโมชั่นสุดคุ้มเพื่อชาวไร่ข้าวโพดทั่วไทย”

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

+66 2 4917701

ฟักทอง 5 สายพันธุ์ยอดนิยมของเจียไต๋

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

ข้าวโพด 3 สายพันธุ์ ที่ “ออกดอกเร็ว” “เก็บเกี่ยวไว” และ “ประหยัดน้ำ จาก ดีคาล์บ

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

+66 2 887 6788

เมล็ดพันธุ์ผัก จาก พืชพันธุ์ตราสิงห์

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

053-211-810

พริกขี้หนู วินเนอร์ ฮ็อท TA235

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

THASTA-LikeBox