Article Index

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล Seed Hub

ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย วันอังคารที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีคือรากฐานสำคัญสำหรับการผลิตพืชที่ให้ผลผลิตที่มีคุณภาพดี เพื่อความยั่งยืนและมั่นคงทางด้านอาหาร และภาคการเกษตรโดยรวม ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีหลากหลายชนิดที่ผลิตในประเทศไทย มีมูลค่ารวมกันประมาณ 9,325 ล้านบาทต่อปี โดยแบ่งเป็นเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้เพาะปลูกในประเทศประมาณ 4,360 ล้านบาทต่อปี และการส่งออกเมล็ดพันธุ์ด้วยมูลค่าประมาณ 4,965 ล้านบาทต่อปี ไปยัง 129 ประเทศทั่วโลก โดยมีตลาดสำคัญอยู่ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเอเซียแปซิฟิก ซึ่งมูลค่าการส่งออกและจำนวนประเทศผู้ซื้อเมล็ดพันธุ์ไทยดังกล่าวนี้เป็นข้อบ่งชี้ถึงการยอมรับจากนานาชาติในคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ไทย อันเกิดจากองค์ประกอบที่สำคัญคือ ความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรไทย ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านการวิจัยพัฒนา และภูมิประเทศภูมิอากาศที่เหมาะสม
ด้วยความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ต่อภาคการเกษตร ตลอดจนศักยภาพในการขยายตัวและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยในระดับสากล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์รองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นโครงการสำคัญของกระทรวงฯ และริเริ่มความความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล (Seed Hub) ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านการวิจัยพัฒนา การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า - ส่งออก เมล็ดพันธุ์ที่หลากหลายมีคุณภาพดี ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งภายในและภายนอกประเทศ ในเวลาที่เหมาะสม เท่าทันต่อสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ที่มีความเหมาะสมต่อสภาวะการเพาะปลูกที่ได้รับผลกระทบจากโรคและแมลงศัตรูพืช หรือความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ การมีผลผลิตทางการเกษตรคุณภาพดีสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกร ตลอดจนอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ในการนี้ นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และนางสาววนิดา อังศุพันธุ์ นายกสมาคม สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จึงได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ภายหลังการลงนาม ทั้งสามหน่วยงานจะได้ร่วมกันจัดทำแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และการดำเนินงานตามแผนทั้งสามแผน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยมีการพัฒนาที่จำเป็นสำหรับเมล็ดพันธุ์ทั้ง 5 ด้านหลักอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ 1) การวิจัยและพัฒนา 2) การปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 3) การผลิต การจำหน่าย การนำเข้า-ส่งออก 4) การพัฒนาบุคลากร และ 5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ระบบชลประทาน ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืช ที่เอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

053-598118

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด GT200 พันธุ์ดี เลือกจีที

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

+66 2 4917701

หน้าฝนที่กำลังจะมาถึงนี้ ปลูกกะหล่ำปลีพันธุ์ไหนดี?

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

+66(0)-2232-7000

5 พันธุ์ข้าวโพด “ดีคาล์บ” สุดแรง

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดหวานคุณภาพสูงเกรดพรีเมี่ยมจากเจียไต๋

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

+66 36 266316-9

ข้าวโพดหวานสายพันธ์ุใหม่ ไฮ-บริกซ์ 81

Event Of Members

THASTA-LikeBox