เนื่องจากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 มีผลใช้บังคับแล้วเมื่อวันที่  23 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้มีหลักการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญาในประเทศไทย และกำหนดหลักเกณฑ์ในการทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาให้เกิดความเป็นธรรม รวมทั้งกำหนดกลไกการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายและประหยัดเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นจากสัญญา

 

เมื่อพระราชบัญญัติฯ มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้ประกอบธุรกิจทางการเกษตรมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้คือ

1.ต้องแจ้งการประกอบธุรกิจต่อสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก่อนเริ่มประกอบกิจการ หรือกรณีที่ประกอบธุรกิจอยู่ก่อนแล้วต้องแจ้งภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รัฐมนตรีประกาศหลักเกณฑ์การแจ้งฯ เปิดให้แจ้งฯ ได้ที่เว็บไซต์นี้  http://www.opsmoac.go.th/contractfarming-home

2. การทำสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องจัดทำเอกสารสำหรับการชี้ชวนและร่างสัญญาโดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด ให้เกษตรกรทราบล่วงหน้าก่อนเข้าทำสัญญา รวมทั้งต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆ ที่กฎหมายกำหนดด้วย

ศึกษาและติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา โทรศัพท์ 0 2281 5955 ต่อ 354, สายด่วน 1170 E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเว็บไซต์ http://www.opsmoac.go.th/contractfarming