สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย โดยความร่วมมือกับกรมวิชาการเกษตร กำหนดจัดโครงการพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากร : การเปรียบเทียบความชำนาญการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. เพื่อพัฒนาห้องปฎิบัติการและบุคลากรทางด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีตรวจสอบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน ISTA
  2. เพื่อประเมินศักยภาพห้องปฎิบัติการและบุคลากรผู้เข้าร่วมโครงการ
  3. เพื่อยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ของประเทศไทยให้เทียบเท่า ระดับนานาชาติ
  4. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มของผู้ที่ทำงานด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน

 ดังนั้นสมาคมฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมส่งเจ้าหน้าบริษัท ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยโปรดส่งใบสมัคร กลับมายังสมาคมฯ ทาง fax 02-9551712 หรือทาง Email นี้ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 28  มิ.ย.62

คลิก >>> รายละเอียดโครงการ 

คลิก >>> Download ใบสมัคร