ด่วน!!  สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “รู้ทันไวรอยด์ “ เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฎิบัติงานในแปลงผลิต ให้ทราบถึงสาเหตุ , ลักษณะอาการ , การกำจัด และการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาเชื้อไวรอยด์ในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึง  ในวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562  เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนนภาลัย  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  (ข้างสนามบินขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ผู้สนใจตอบรับกลับมายังสมาคมฯ โดยด่วน  เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่

อ่านรายละเอียด

สืบเนื่องจากปัญหาของไวรอยด์ ซึ่งเป็นเชื้อสาเหตุโรคที่สำคัญของพืชหลายชนิด ทั้งที่ผลิตเป็นผลสด หรือ ผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ เช่น พริก , แตงกวา ,  มะเขือ , มะเขือเทศ , ไม้ประดับ และพืชอื่นๆ  หากพืชได้รับเชื้อในระยะเริ่มแรกผลผลิตจะเสียหายทั้งหมด , ในระยะที่พืชเริ่มออกดอกจะเป็นตัวแพร่เชื้อ และเชื้อที่เกิดจากไวรอยด์จะอยู่ในเนื้อเยื่อของพืชได้นาน         อีกทั้งยังสามารถถ่ายทอดโรคผ่านทางเมล็ดพันธุ์ได้ด้วย ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อใช้ทำพันธุ์             ในประเทศ และรับจ้างผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ลูกผสมเพื่อการส่งออกในปริมาณที่มาก  รวมถึงการผลิตเป็นผลสดส่งขายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จึงเป็นปัญหาใหญ่สำหรับผู้ผลิตหากพืชได้รับเชื้อไวรอยด์ นอกจากความเสียหายจากเชื้อที่เกิดจากไวรอยด์แล้ว  ยังอาจติดไปกับผลผลิตไปแพร่ระบาดในพื้นที่อื่นๆ ได้ง่าย

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและความเสียหายจากเชื้อที่เกิดจากไวรอยด์ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “รู้ทันไวรอยด์ “ เพื่อให้ความรู้กับผู้ปฎิบัติงานในแปลงผลิต ให้ทราบถึงสาเหตุ , ลักษณะอาการ , การกำจัด และการเฝ้าระวังโรคที่เกิดจาเชื้อไวรอยด์ในฤดูการผลิตที่กำลังจะมาถึง  ในวันศุกร์ที่  30  สิงหาคม  2562         เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนนภาลัย  โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล  (ข้างสนามบินขอนแก่น) อ.เมือง จ.ขอนแก่นโดยมีค่าลงทะเบียนสำหรับสมาชิก 1,000 บาท และผู้ที่ไม่ใช่สมาชิก 1,500 บาท ทั้งนี้ได้แนบกำหนดการ และใบตอบรับมาพร้อมกันนี้ โปรดส่ง               ใบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ โดยด่วน  เพื่อให้ได้ผลในฤดูกาลผลิตที่จะมาถึง และความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่

การสัมมนานี้เหมาะสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานในแปลงผลิตผลสด และเมล็ดพันธุ์ ของพืชในกลุ่ม มะเขือเทศ พริกต่างๆ และมะเขือต่างๆ เพื่อรู้ทัน ป้องกัน ควบคุมการแพร่กระจาย และรักษาประสิทธิภาพการผลิต พืชในตระกูล พริก-มะเขือ      ของไทยในอนาคต 

 

รายละเอียด : กำหนดการ : ใบสมัคร Click >>>  https://www.thasta.com/pdf/2019/Viroid_Onweb1.pdf