สมาคมฯ จัดประชุมการทดสอบความสามารถของเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรวม 37 คนเข้าร่วมทดสอบความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ซึ่งจัดโดยสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและกรมวิชาการเกษตร เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน

THASTA organizes Proficiency Testing of Seed Quality Inspection for Laboratory Staff
A total of 37 participants from the government and the private sector participated in the Proficiency Testing of Seed Quality Inspection Laboratory which was organized by Thai Seed Trade Association and Department of Agriculture of Agriculture on 13 November.

https://www.thasta.com/index.php/th/2016-06-14-02-56-33/%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2019/gallery/9:proficiency-testing