คณะอนุกรรมการป้อมปรามเมล็ดพันธุ์เลียนแบบ ของสมาคมฯ ส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ จำนวน 10 โรงเรียน และมอบให้ศูนย์เรียนรู้การผลิตพืชตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย โดยมีนายสนอง จรินทร (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย) เป็นผู้รับมอบ ซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวดังกล่าว สมาคมฯ ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสมาชิก คือ บริษัท เจียไต๋ จำกัด , บริษัท ซีดส์ เทคมาร์เก็ตติ้ง จำกัด , บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด , บริษัท ที เอส เอ จำกัด , บริษัท แอ๊ดว๊านซ์ซีดส์ จำกัด , บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด , บริษัท อีสท์เวสท์ซีด จำกัด และ บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด