ที่ทำการสมาคม

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
ห้อง 732 ชั้น 7 อาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เลขที่ 50  ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพฯ  10900 

ติดต่อทางไปรษณีย์

สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
ตู้ปณ. 1075 ปณฝ.เกษตรศาสตร์
กรุงเทพฯ 10903

หมายเลขโทรศัพท์ - โทรสาร

โทรศัพท์ 0-2955-1710-1
โทรสาร 0-2955-1712

E-mail addres

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. /  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บัญชีสมาคม

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาม.เกษตรศาสตร์
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 374-1-26053-1