ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 ประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 16

THASTA ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรี ระหว่างวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2562 โดยมี สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย (SAT) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงาน

THASTA-LikeBox