59

พช. จับมือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเดินหน้า เฟส 2 “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

22 January 2021
Contact
Type
Activities

พช. จับมือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเดินหน้า เฟส 2

“ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

มุ่งให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกผักได้เอง มีผักที่ปลอดภัยไว้ทานในครัวเรือน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 2564  บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด(เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง) ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์คุณภาพตราศรแดงให้คนไทยทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ รวมจำนวน 100,000 ซอง ภายใต้โครงการ “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ครั้งที่ 2 “   โดยมีคุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และคุณ สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม พร้อมทั้งสาธิตการปลูกผักสวนครัว  ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า..

ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการยกระดับความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน ที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่ 2 ซึ่งครั้งนี้สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงกว่าครั้งแรกมาก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต้องหยุดชะงักอีกครั้ง และจากบทเรียนที่ผ่านมาได้ชี้ให้เห็นว่าการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือการสร้างพื้นฐานพอมี พอกิน พอใช้ ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ มาสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ “ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19” ซึ่งผลการดำเนินงานตลอดปี 2563 ได้ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน จนถึงระดับหมู่บ้าน มีการปลูกผักสวนครัว และสร้างคลังอาหารเพิ่มขึ้น ทั้งยังเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนอีกด้วย “

กระผมขอขอบคุณท่านผู้บริหาร บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงด้านอาหารต้านภัยโควิด-19 รวมถึงขอบคุณที่ได้ให้การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์สำหรับโครงการเฟส 2 นี้ให้กับทางกรมการพัฒนาชุมชนจำนวนทั้งสิ้น 100,000 ซอง เพื่อสนับสนุนการปลูกผักสวนครัว ให้แก่ประชาชนชาวไทยครอบคลุม 76 จังหวัดทั่วประเทศไทย

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวถึงการร่วมมือกับกรมการพัฒนาชุมชนในเฟส 2 นี้ว่า

จากโครงการ  “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร “ ครั้งที่ 1 ที่เราได้ทำร่วมกับทางกรมการพัฒนาชุมชนเมื่อเกิดวิกฤตโควิดครั้งแรกนั้น ทางเราได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก เราได้รับรายงานต่อเนื่องว่าเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ทางเกษตรกรหรือประชาชนได้นำไปปลูกแล้วได้ผลผลิตอย่างยอดเยี่ยมจริง ๆ และได้นำพืชผักจากการปลูกนี้มาเป็นคลังอาหารภายในครัวเรือน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายได้ อีกทั้งมีผักคุณภาพดีทานตลอดปีด้วยครับ ซึ่งแนวคิดนี้ตรงกับปณิธานของมิสเตอร์ ไซมอน แนน์ กรู๊ท ผู้ก่อตั้งบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด ที่ท่านได้กล่าวไว้ว่า         “เมล็ดพันธุ์ที่ดีสามารถเปลี่ยนชีวิตคนนับล้านได้” หรืออีกความหมายหนึ่งนั่นก็คือ เมล็ดพันธุ์ที่ดีเหล่านี้เมื่อเกษตรกรนำไปปลูกจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และเมื่อผลผลิตเหล่านี้ส่งต่อไปยังผู้บริโภค ผู้บริโภคก็จะได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์จากการที่ได้รับประทานพืชผักคุณภาพเหล่านี้อีกด้วย “

“ และจากความร่วมมือครั้งแรกกับทางกรมการพัฒนาชุมชน เราได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของกรมฯ ซึ่งนำโดยท่าน สุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านได้มีความตั้งใจให้คนไทยสามารถผลิตแหล่งอาหารได้ด้วยตนเองจากการปลูกผักในครัวเรือน ท่านมีนโยบายที่ชัดเจนไปยังหน่วยงานในสังกัดเพื่อให้โครงการนี้เกิดขึ้นจริงและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และจากความตั้งใจที่เราเห็นนี้ทำให้เมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 2 ขึ้นมา  ทางอีสท์ เวสท์ ซีด จึงไม่ลังเลใจที่จะติดต่อไปยังกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อให้มีโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งหรือเรียกว่าเป็น เฟส 2 ก็ได้  พวกเราทำงานกันอย่างรวดเร็วมาก  เราได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรให้โครงการเฟส 2 นี้ประชาชนได้รับเมล็ดพันธุ์อย่างเร็วที่สุด และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ซึ่งเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงจำนวน 100,000 ซอง พร้อมมอบให้ทางกรมการพัฒนาชุมชนในวันที่ 20 มกราคมนี้เลยครับ  และนอกจากการมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับประชาชนแล้ว ทางเรามีเจ้าหน้าที่ภาคสนามที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการปลูกผัก ถ้าหน่วยงานไหนต้องการให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามของเราไปมอบองค์ความรู้ด้านการปลูก  หรือการทำแปลงสาธิตสามารถติดต่อมาที่บริษัทฯ ได้เลยครับ “

 โดยเมล็ดพันธุ์ที่สนับสนุนในครั้งนี้ เป็นเมล็ดพันธุ์ผักทีเรียกได้ว่าเป็นผักสามัญประจำบ้าน เสริมภูมิต้านทาน ได้แก่

เมล็ดพันธุ์พริก ดาวจรัสแสง  , เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง ไผ่เงิน ,  เมล็ดพันธุ์แตงกวา สยาม , เมล็ดพันธุ์กะเพราเขียว การะเกด , เมล็ดพันธุ์โหระพา หอมรัญจวญ

สามารถหาซื้อเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วประเทศ, โฮมโปร, ร้านหนังสือนายอินทร์และช่องทางออนไลน์ได้แล้วที่

Lazada : https://uqr.to/ewslzd7  ,  Shopee : https://uqr.to/ewsshp7,

Website : https://uqr.to/ewsweb7 , Line : @sorndaengseed https://uqr.to/ewslinepr ,

 Facebook : เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง https://uqr.to/ewsfbpr

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในนาม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอรยา เจริญสุทธิกุล โทรศัพท์ 095-871-3355 หรือ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2021-01-22 2021-02-28 พช. จับมือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดงเดินหน้า เฟส 2  “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”
ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

02-831-7777

แตงกวาลูกผสม || สปีดแม็ก || สายพันธุ์ใหม่ ! พัฒนาให้เก็บได้เร็วที่สุด ‼️

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

053-598118

โควิดยังต้องหลีกไป ให้โปรโมชั่นใหม่ของจีที

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

02-958-8477-9

แตงโมกินรี เอ็กตร้า

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

+66(0)-2232-7000

พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ ดีคาล์บ “9979C”

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

+66 2 4917701

แตงหอมเตย อะโรมาติก จากเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

+66 2 4917701

มะเขือเทศสีดา เจียไต๋

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

Promote

Events Of Members

THASTA-LikeBox