รายนามคณะกรรมการบริหาร (EC) ชุดปัจจุบัน

ลำดับ
 
ตำแหน่ง
 
 
ชื่อ-นามสกุล
 
 บริษัท
 
1
นายก
ดร.ชัยฤกษ์  สงวนทรัพยากร บริษัท ที เอส เอ จำกัด
2
อุปนายก
นายสุเมธ ภิญโญสนิท บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
3
อุปนายก
ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์ บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด
4
เลขาธิการ
นายบุญมี ออกแมน บริษัท เจียไต๋ จำกัด
5
เหรัญญิก
นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
6
นายทะเบียน
นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
7
ปฎิคม
นางฐะปานี  อาตมางกูร         บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
8
กรรมการ
นายมนัส เจียรวนนท์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด
9
กรรมการ
นายพาโชค  พงษ์พานิช บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด
10
กรรมการ
นางสาววนิดา  อังศุพันธุ์ บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด
11
กรรมการ
Mr.Ko Tung-Yuen บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)
12
กรรมการ
นายเอก  มรุธราเลิศ บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด
13
กรรมการ
นายชวลิต ตั้งอริยกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด
14
กรรมการ
นายสาธิน คุณะวเสน บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ จำกัด
15
กรรมการ
นายสามิต  บุรีแก้ว บริษัท คอเทวา อกรีซาย จำกัด
16
กรรมการ
นายมนตรี ฉันทวุฒิพร บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด
17
กรรมการ
นายชาครีย์ กลับดี บริษัท ซีดส์ เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
18
กรรมการ
นายพิชิต  เศรษฐกีรติกุล ร้านพิชิตการเกษตร


สมาชิกกิตติมศักดิ์

ลำดับ
ตำแหน่ง
 
ชื่อ-นามสกุล
 
1
ที่ปรึกษา
นายวินิจ ชวนใช้
2
ที่ปรึกษา
นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล