สมาชิกสามัญ – คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการค้าเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยเท่านั้น โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ
         
   
ลงทะเบียนแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
         
ด้านวิจัยและพัฒนา
5,000
5,000
 
         
ด้านการผลิต
5,000
5,000
 
         
ด้านการตลาด
5,000
5,000
 
         
ด้านนำเข้าและส่งออก
5,000
5,000
 
         
ร้านค้าส่ง
3,000
3,000
 
         
ร้านค้าปลีก
500
500
 
         

         
 สมาชิกวิสามัญ – แบ่งออกเป็น 4 ประเภท
         
   
ลงทะเบียนแรกเข้า
ค่าธรรมเนียมรายปี
 
         
ประเภทบุคคล(ไทย)
1,000
1,000
 
         
บริษัทในประเทศ
5,000
5,000
 
         
ประเภทบุคคล(ต่างชาติ)
$200
$200
 
         
บริษัทต่างชาติ
$1,000
$500
 
         

         
 
สมาชิกกิตติมศักดิ์ คณะกรรมการบริหารสมาคมจะคัดเลือกโดยการลงมติเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มาเป็น สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคม