ตามที่สถานการณ์ไวรัส โควิด-19 ทวีความรุนแรงขึ้น สมาคมฯ ขอแจ้งยกเลิกการจัดงาน Thailand International Seed Trade 2020 พระราชบัญญัติกักพืช

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ คือ โดยที่พระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ ได้บัญญัติให้อำ นาจพนักงานเจ้าหน้าที่ทำ การควบคุมและกักพืชได้ต่อเมื่อพืชที่ได้นำ เข้ามาในราชอาณาจักรเป็นศัตรูพืชตามที่กำ หนดในกฎกระทรวงซึ่งอาจจะทำ ให้โรคพืชต่างๆ ระบาดแพร่หลายได้ในระหว่างนำ พืชนั้นเข้ามาในราชอาณาจักร ก่อนที่จะมีการควบคุมและกักพืชไว้ไม่บังเกิดผลสมความมุ่งหมายที่จะป้องกันโรคและศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพตามข้อตกลงที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกร่วมอยู่ในอนุสัญญาระหว่างประเทศ สมควรที่จะขยายการควบคุมและกักพืชให้กว้างขวางออกไปอีก ทั้งการนำ เข้าหรือการนำ ผ่านราชอาณาจักร ไม่ว่าทางบก ทางทะเล หรือ ทางอากาศเพื่อให้การป้องกันโรคและศัตรูพืชได้ผลสมตามเจตนา ฉะนั้น จึงจำ เป็นที่จะต้องยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันโรคและศัตรูพืช พ.ศ. ๒๔๙๕ และตราพระราชบัญญัติกักพืชขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ คือ โดยที่พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับมาตราการในการป้องกันและควบคุมการระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน ทำ ให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของศัตรูพืชไม่เหมาะสมและขาดประสิทธิภาพ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติบางมาตราเพื่อกำ หนดให้มีคณะกรรมการกักพืชขึ้นทำ หน้าที่ให้คำ แนะนำ แก่รัฐมนตรีในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว และเพิ่มมาตรการเกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบการนำ เข้าและส่งออกซึ่งพืชและเชื้อพันธุ์พืช การตรวจและควบคุมเชื้อพันธุ์พืช การกำ หนดให้มีการจดทะเบียนสถานที่เพาะพืชเพื่อการส่งออก การออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช ตลอดจนแก้ไขเพิ่มเติมบทกำ หนดโทษและอำ นาจในการเปรียบเทียบปรับให้เหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ได้กำ หนดให้แยกค่าป่วยการของพนักงานเจ้าหน้าที่และค่าตรวจสอบศัตรูพืชออกจากค่าธรรมเนียมทั่วไปเพื่อให้สามารถนำ ไปใช้ได้ในกิจการที่กำ หนดไว้ในพระราชบัญญัติ กับได้ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงจำ เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติกักพืช (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยพันธุ์พืชในส่วนที่เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม พืชสงวน และพืชต้องห้าม เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ควบคุมและการกำกับดูแลพืชสงวนและพืชต้องห้ามเป็นไปอย่างทั่วถึง รวมทั้งกำหนดคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะและมีคุณสมบัติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเพื่อความเหมาะสม และแก้ไขเพิ่มเติมข้อความที่ระบุในฉลากสำหรับภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าโดยให้แสดงจำนวนเมล็ดพันธุ์ควบคุมหรือหน่วยวัดอื่น ๆของพืชแต่ละชนิดให้เป็นไปตามหลักสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

+66(0)-2232-7000

เมล็ดพันธุ์ใหม่จากดีคาล์บ

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

02-792-2900

พันธุ์ใหม่มาแรง...ไพโอเนีย 75

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

+66 2 4917701

ข้าวโพดข้าวเหนียวเจียไต๋

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

02-792-2900

ขายดีหนักมาก…ไพโอเนีย 82

แตงโมซอนญ่าพลัส

แตงโมซอนญ่าพลัส

+66 2 4917701

แตงโมซอนญ่าพลัส

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

+66 36 266316-9

ฝนนี้​ มาปลูกข้าวโพดแปซิฟิคกัน

โครงการปลูกป่าในโรงงาน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

โครงการปลูกป่าในโรงงาน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

053-598118

โครงการปลูกป่าในโรงงาน บริษัท โกลคอนดา เอเชีย จำกัด

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

+66(0)-2232-7000

ลุ้นรับฟรี “พาวเวอร์แบงก์ ดีคาล์บ”

East-West Seed Thailand

East-West Seed Thailand

02-831-7777

East-West Seed Thailand

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

+66 2 4917701

เจียไต๋ชวนปลูกพืชผลผลิตสูง เก็บเกี่ยวไว กำไรงาม สู้โควิด19 ไปด้วยกัน!

Promote

THASTA-LikeBox