แนวปฏิบัติในการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกไปสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการตรวจ ToBRFV

แนวปฏิบัติในการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกไปสหภาพยุโรป เกี่ยวกับการตรวจ ToBRFV

ตามที่สหภาพยุโรปได้แก้ไขกฎระเบียบเกี่ยวกับการตรวจ ToBRFV ในเมล็ดมะเขือเทศและพริกที่นำเข้า โดยกำหนดให้ใบรับรองสุขอนามัยพืชที่ออกหลังจาก ๓๑ มีนาคมจะต้องระบุข้อความเพิ่มเติมว่าเมล็ดได้ผ่านการตรวจด้วยวิธีการ real-time RT-PCR ตามข้อ ๓ ในภาคผนวกของ COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2020/1191 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว กลุ่มวิจัยการกักกันพืชจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการส่งออกเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศและพริกไปสหภาพยุโรปและหน่วยงานที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน ตามจดหมายที่แนบ

>> Download จดหมายแนบที่นี่

>> Download เอกสารแนบเพิ่มเติมที่นี่