ประเภทสมาชิก

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ

สมาชิกสามัญ – คือบุคคลหรือนิติบุคคลที่ทำการค้าเมล็ดพันธุ์ โดยจัดแบ่งเป็น 6 กลุ่มธุรกิจ ดังนี้ (สมัครได้มากกว่า 1 ประเภท) 

     1.1 กลุ่มธุรกิจด้านวิจัยและพัฒนาพันธุ์
     1.2 กลุ่มธุรกิจด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์
     1.3 กลุ่มธุรกิจด้านการตลาด
     1.4 กลุ่มธุรกิจด้านนำเข้าและส่งออก
     1.5 กลุ่มธุรกิจด้านค้าส่ง
     1.6 กลุ่มธุรกิจด้านค้าปลีก 

สมาชิกวิสามัญ

สมาชิกวิสามัญ – แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

     1.1 บุคคลธรรมดาทั่วไป ทั้งคนไทยและต่างประเทศ
     1.2 นิติบุคคล ทั้งที่เจ้าของเป็นคนไทย หรือ ต่างชาติ หรือสำนักงานตัวแทน

สมาชิกกิตติมศักดิ์

คณะกรรมการบริหารสมาคม จะคัดเลือกโดยการลงมติเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ให้มาดำรงตำแหน่ง