โครงการสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่มีคุณภาพ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรได้ใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ถือเป็นโครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้พัฒนาศักยภาพในสถานที่เก็บรักษาและรวบรวมเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

เพื่อให้การปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการฯ ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการเมล็ดพันธุ์
สมาคมฯ จะทำหนังสือถึงกรมวิชาการเกษตรให้พิจารณา แก้ไขปรับปรุง หลักเกณฑ์ฯ บางข้อ
เพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถปฎิบัติได้ และเกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป