คณะกรรมการดำเนินงาน

ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์
นายกสมาคม

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

นายพาโชค พงษ์พานิช
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด

ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ที เอส เอ จำกัด

ดร.สุมิตรา กันตรง
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด

นางสาวศรุตยา ลาพุก
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

นายสาธิน คุณะวเสน
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

นายประเสริฐ กล้าหาญ
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

นายลิขิต มณีสินธุ์
กรรมการดำเนินงาน

หจก.ลักกี้ซีดส์

นางวนิดา ซู
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)

นางสุรีย์ มณีพงษ์สวัสดิ์
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นายสมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

นายสุภัทร เมฆิยานนท์
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

ดร.กนกวรรณ ชดเชย
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

น.ส.ปาริตา ชัยภัทรวงษ์
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ทีเอสเอ จำกัด

นางศศิธร คงแดง
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

นายวินิจ ชวนใช้
ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์