คณะกรรมการดำเนินงาน

ดร.บุญญานาถ นาถวงษ์
นายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด

นายพาโชค พงษ์พานิช
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท แปซิฟิคเมล็ดพันธุ์ จำกัด

นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ไดนามิคพันธุ์พืช จำกัด

ดร.ชัยฤกษ์ สงวนทรัพยากร
อดีดนายกสมาคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ที เอส เอ จำกัด

ดร.สุมิตรา กันตรง
เลขาธิการ / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

นางสุวรรณี ประเทืองสิทธิ์
เหรัญญิก / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท พืชพันธุ์ตราสิงห์ จำกัด

นายอิสระ วงศ์อินทร์
นายทะเบียน / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

นางสาวศรุตยา ลาพุก
ปฎิคม / กรรมการดำเนินงาน

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

นายสาธิน คุณะวเสน
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ซินเจนทา ซีดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

นายมนตรี ฉันทวุฒิพร
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท กำไลทองการเกษตร จำกัด

ดร.ศฎาวุฒิ กุลมณี
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

นายประเสริฐ กล้าหาญ
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท ไพโอเนีย ไฮเบรด (ไทยแลนด์) จำกัด

นายลิขิต มณีสินธุ์
กรรมการดำเนินงาน

หจก.ลักกี้ซีดส์

นางวนิดา ซู
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เพื่อนเกษตรกร จำกัด(ประเทศไทย)

นางสุรีย์ มณีพงษ์สวัสดิ์
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจียไต๋ จำกัด

สมปราชญ์ ตั้งจิตเสริมสุข
กรรมการดำเนินงาน

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด

นายวินิจ ชวนใช้
ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์

นายสาคร ตรีเพ็ชรไพศาล
อดีตนายกสมาคม / ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์

นางฐะปานี อาตมางกูร
ที่ปรึกษา

สมาชิกกิตติมศักดิ์