ค้นหาชื่อพันธุ์การค้าเก่า

Update ข้อมูล ณ 20 กรกฎาคม 2564  | ที่มา : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

  • เนื่องจากระบบฐานข้อมูลจาก กคพ. ยังไม่สมบูรณ์ หากท่านเจอข้อมูลของท่านที่ไม่ตรง โปรดแจ้งสมาคมฯ หรือ กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช เพื่อดำเนินการแก้ไข
  • กรณีนำชื่อการค้าไปขอจดเลขทะเบียน พ.พ.ที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช ห้ามตั้งชื่อเหมือนหรือคล้ายกัน ในกลุ่มพืชเดียวกัน