สถิตินำเข้าส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุม

ข้อมูลสถิติการนำเข้า ส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม

ที่มา : กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร

สถิตินำเข้า - ส่งออก เมล็ดพันธุ์ควบคุม ปี 2566

นำเข้า

ส่งออก